İngilizce'de Ön Ekler

İngilizce 22.09.2015, 12:48 22.09.2015, 15:48
İngilizce'de Ön Ekler

 a

“Sokaktan bir adam geçti.” cümlesindeki -herhangi bir adam,adamın biri- anlamındaki bir kelimesine karşılık gelir. Sessiz harfle başlayan kelimelerin önünde kullanılır.
Örnek: My brother is a lawyer. Erkek kardeşim avukattır.


a few

 

Sayılabilen isimlerin az bir miktar (çok olmasa bile, yeter miktarda) olduğunu göstermek için-birkaç tane- anlamına gelen a few kullanılır. İsimlerin çoğul halleriyle kullanılır.
Örnek: I have a few oranges. –Birkaç tane portakalım var.-


a little

 

Sayılamayan isimlerle kullanılır ve onların az bir miktar (yeteri kadar) olduklarını gösterir.
 Örnek: There is a little fig jam in the box. –Kutuda biraz incir reçeli var.-


a lot of

 

Bir çok anlamındadır. Sadece olumlu cümlelerde kullanılır.
Örnek: There are a lot of cars in the street. Caddede birçok otomobiller var.


about

 

Hakkında, dair.

Örnek: What do you know about Italy? İtalya hakkında ne bilirsin?


across

 

Bir şeyin (enlemesine) bir tarafından diğer tarafına geçiş veya gidişi anlatırken kullanılır.

Örnek: The boat is going across the river. Kayık nehrin bir tarafından öbür tarafına gidiyor.


again

 

Bir daha, tekrar, yeniden, yine.
Örnek: Who can get this engine working again? Kim bu motoru yeniden çalıştırabilir?


all

 

Hepsi, bütün.
Örnek: They are all learning English. Hepsi İngilizce öğreniyorlar.

 


am

 

var olmak, bulunmak anlamındaki to be fiilinin cümlenin öznesi I (ben) olduğunda aldığı şekildir.Genellikle -dir, -dır şeklinde ek olarak tercüme edilir.
Örnek: I am a student. Ben bir öğrenciyimdir.


among

 

İkiden fazla şeyin arasında anlamındadır.
Örnek: Our village is among the hills. Köyümüz tepeler arasındadır.


an

“Sokaktan bir adam geçti.”cümlesindeki -herhangi bir adam, adamın biri- anlamındaki bir kelimesine karşılık gelir.Sesli harfle başlayan kelimelerin önünde kullanılır.
Örnek: He is an interesting person. O ilginç bir kimsedir.


another

 

Diğer bir.
Örnek: Give me another cup. Bana diğer bir (başka bir) fincan ver.


any

 

‘Hiç, birkaç, biraz’ yerine kullanılan ‘some’ kelimesinin kullanılması gerektiğisoru cümlelerinde -hiç- anlamında kullanılır.
Örnek: Masanın üzerinde birkaç kitap var mı? yerine -Masanın üzerinde hiç kitap var mı?-There aren’t any apples on the table. Masada hiç elma yok.


are

 

var olmak, bulunmak anlamındaki to be fiilinin cümlenin öznesine göre aldığı şekildir.Öznenin çoğul olduğu durumlarda kullanılır.Genellikle -dir, -dır şeklinde ek olarak tercüme edilir.
Örnek: They are nurses. Onlar hemşiredir.


aren’t

 

Are ve not kelimeleri birleştirilerek aren’t şeklinde yazılabilir.


as

O kadar, aynı derecede, gibi, olarak.

Örnek: You are as intelligent as they. Sen de onlar kadar zekisin.…iken, esnasında anlamını verir.Örnek: As I came here, I saw a big crowd. Buraya geldiğimde büyük bir kalabalık gördüm.


at

 

1. –de, -da anlamındadır. Belirli bir yerde oluşu gösterir.Örnek: My son is at scholl. Oğlum okuldadır.2. Saat ifadelerinde –de eki.Örnek: I get up at eight o’clock. –Saat sekizde kalkarım.-
3. Küçük yerler ve bir şehrin semtleri için at kullanılır.

Örnek: Recep’s house is at Kadıköy. –Recep’in evi Kadıköy’dedir.

at all

 

Hiç, katiyen.
 Örnek: I am not tired at all. Hiç (katiyen) yorgun değilim.


at once

 

Derhal, hemen.
Örnek: I must go there at once. Oraya derhal gitmeliyim.


be

 

Ol.
Örnek: Be a good boy. –İyi bir çocuk ol.-


behind

 

ArkasındaCümlede to be fiili veya başka fiil kullanılmamışsa –ki eki alır.
Örnek: The dog behind the tree. –Ağacın arkasındaki köpek.-


between

 

İki şeyin arasında anlamındadır.

Örnek: There are five villages between the two stations. İki istasyon arasında beş köy var.

buy

Bir şeyi satın almak.
Örnek: I’ll buy a car. –Bir otomobil alacağım.-


by

 

1. Bir nakil vasıtasıyla gidiş anlatılırken by kullanılır.
Örnek: I go to school by bus. –Okula otobüsle giderim.-2. yanında, yanıbaşında, hemen yanında. Near ön takısından daha fazla yakınlık ifade eder.
Örnek: Our house is by the lake. –Evimiz gölün yanındadır.-
3. göre anlamını da verir.

Örnek: It is ten o’clock by my watch. Benim saatime göre saat on.
4. tarafından anlamında da kullanılır.
Örnek: This play is by Shakespeare. Bu piyes Shakespeare tarafındandır.

clock

Duvar saati, masa saati.
Örnek: There is a clock on the table. Masanın üstünde bir saat var.


do

 

Yapmak. Bir harekette bulunmak anlamında –yapmak- (make fiili ile karıştırılmamalıdır.)
Örnek: What are you doing? -Ne yapıyorsun?-I am reading a book. – Bir kitap okuyorum.


does

 

Do fiili özne tekil olduğu zaman does şeklinde yazılır.


doesn’t

 

Does ve not kelimeleri birleştirilerek doesn’t şeklinde yazılır


don’t

 

Do ve not kelimeleri birleştirilerek don’t şeklinde yazılır.


east

 

Doğu.
Örnek: Kars is in the east of Turkey. Kars, Türkiye’nin doğusundadır.


est

 

Türkçedeki –en- anlamını vermek için tek heceli veya kısa iki heceli olan sıfatların sonuna –est- eklenir.
Örnek: This is the smallest of the apples. –Bu elmaların en küçüğüdür.-
every Her, her bir.
Örnek: They come here every day. –Onlar her gün buraya gelir.-
Everybody Herkes, her bir. Her ne kadar çoğul bir ifade gibi görünüyorsa da aslında tekildir.
Örnek: Everybody is in the garden. Herkes (her bir şahıs) bahçededir.
Everyone Herkes, her bir şahıs.
Örnek: Everyone was there. Herkes oradaydı.
everything Her şey.
Örnek: Did she see everything? Her şeyi gördü mü?


for

 

için anlamında bir öntakıdır.
 Örnek: There is a book for Zeynep. Zeynep için bir kitap var.
from

1. Bir yere doğru yön gösteren to öntakısının zıddı, Türkçedeki “-den, -dan” ekinin karşılığı.
Örnek: Come to the house from the field. -Tarladan eve gel.-


get on

 

Bir vasıtaya binme hareketi get fiili ve on öntakısının meydana getirdiği get on deyimi ile anlatılır.
Örnek: The woman is getting on a bus. Kadın otobüse biniyor.


go

 

Git. Örnek: Go there. Oraya git.


goes

 

Özne tekil olduğu zaman, geniş zaman halindeki fiilin sonuna –s- ilave edilir. Fiilin son harfi sesliharf ise -es- ilave edilir.
Örnek: My son goes to the station every morning. Oğlum her sabah istasyona gider.


going

 

Gitmek fiilinin şimdiki zaman çekimi.
Örnek: I am going. Gidiyorum.


get off

 

Bir vasıtadan inme hareketi get fiili ve off öntakısının meydana getirdiği get off deyimi ile anlatılır.
Örnek: The boy is getting off the car. Çocuk otomobilden iniyor.


had

 

Have –sahip olmak- fiilinin geçmiş halidir.
Örnek: I had a book. –Bir kitabım vardı.-


has

Sahip olmak anlamındaki have kelimesi he, she, it veya tek bir şahıs veya şey gösteren bir kelimeİle kullanılınca –has- şekline girer.
Örnek: He has two legs. İki bacağı var.


have

 

1. Bir şahıs veya bir şeyin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için,bu şahıs veya şeyi gösteren kelimenin yanına -sahip olmak- anlamında -have- getirilir.
Örnek: I have a book. Bir kitabım var.2. Türkçedeki –kahvaltı etmek, öğle yemeği yemek, çay içmek- anlamını da verir.
Örnek: I have breakfast. –Kahvaltı ederim.-

 

haven’t

Have ve not kelimeleri birleştirilerek -haven’t- şeklinde yazılabilir.


he

 

Erkekler için kullanılan -o- zamiri.


hour

 

60 dakikalık zamanı ifade eden –(bir) saat- anlamındadır.
Örnek: How many hours are there in a day? Bir günde kaç saat vardır?


How

 

Nasıl, ne kadar.
Örnek: How are you? Nasılsınız?


I

 

Ben


in

 

1. içinde.Türkçede genellikle -içinde- kelimesi yerine ismin sonuna -de, -da eki ilave edilerek-içinde- kelimesi kaldırılır.
Örnek: -sepetin içinde- yerine sepetteThe pencils are in the box. Kalemler kutunun içindedir.)
2. Memleket ve şehirlerde bulunuşu anlatırken in öntakısı kullanılır.

Örnek: Hasan Bey’s house is in Adapazarı. –Hasan Beyin evi Adapazarı’ndadır.

3. Zaman bildiren kelimelerle kullanılır.
Örnek: We’ll go to England in July. –İngiltere’ye Temmuzda gideceğiz.-

in front of

Önünde. Örnek: The teacher is in front of the school. Öğretmen okulun önündedir.


into

 

1. Türkçedeki “-e,-a” eklerinin karşılığı olan -to- öntakısı kapalı bir yer içinkullanıldığı zaman -into- şeklini alır.
Örnek: Put the chairs into my room, please. Lütfen sandalyeleri odama koy.2. –ye, -ya.
Örnek: They are translating from Turkish into English.


is

 

var olmak, bulunmak anlamındaki to be fiilinin cümlenin öznesine göre aldığı şekildir.Öznenin tekil olduğu durumlarda kullanılır.Genellikle -dir, -dır şeklinde ek olarak tercüme edilir.
Örnek: He is a student. O bir öğrencidir.


isn’t

 

is ve not kelimeleri birleştirilerek isn’t şeklinde yazılabilir.


it

o, onu, ona şeklinde tercüme edilebilir. Cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.


like

 

beğenmek, hoşlanmak ve benzer, gibi anlamları vardır.
Örnek: Most boys like football. Çoğu erkek çocuk futboldan hoşlanır.


look for

 

Aramak, bulmağa çalışmak.
Örnek: I am looking for my pencil. Kalemimi arıyorum.


look like

 

Görünüş olarak benzemek.
Örnek: The two brothers don’t look like each other at all. İki kardeş birbirlerine hiç benzemiyorlar.
made from -den yapılmış. Bir şey yapılırken kullanılan ana madde eski niteliğini kaybediyor vemeydana gelen şeyin içinde görülemiyorsa bu durumda made from deyimi kullanılır.
Örnek: Butter is made from milk. Tereyağ sütten yapılmıştır.
made of -den yapılmış. Bir şeyin yapıldığı veya imal edildiği ana madde imal edilen şeyde mevcutsa,Yani görülebiliyorsa bu durumda made of kullanılır.
Örnek: This table is made of wood. –Bu masa tahtadan yapılmıştır.-


make

 

Yapmak. bir şeyi imal etmek, meydana getirmek anlamında –yapmak- (do fiili ile karıştırılmamalıdır.)
Örnek: What are you making? –Ne yapıyorsun?-I am making a table. –Bir masa yapıyorum.-
making

Make fiilinin şimdiki zaman çekimi.


many

 

Çok, birçok anlamına gelir ve sadece sayılabilen isimlerle kullanılır.
Örnek: There are so many things to see. Görülecek o kadar çok şey var.


more

 

Daha, daha çok.
Örnek: Would you like some more cake? Biraz daha pasta ister misin?


most

 

İkiden fazla heceli veya çift heceli olup da hecelerinden bir tanesi uzun sesli olan sıfatlarda busıfatların önüne most konulur.
Örnek: Hatice is their most careful maid. Hatice onların en dikkatli hizmetçileridir.


much

 

Çok anlamına gelir ve sadece sayılması mümkün olmayan isimlerle kullanılır.
Örnek: Is there much milk in the glass? Bardakta çok süt var mı?


must

 

Yardımcı fiildir. Fiillerin önüne gelerek o fiilin yapılmasının lüzumlu olduğunu ifade eder.Türkçeye –meli, -malı olarak tercüme edilir.
Örnek: I must go. Gitmeliyim.

 

 

 

 


near

 

Yakında,yanında, yakınında.
Örnek: She is sitting near the guide. Rehberin yanında oturuyor.Memleket söylenirken anlam değişir.
Örnek: I am from Ankara. – Ankara’lıyım.


need

 

Lüzum, gerek, ihtiyaç.
Örnek: The poor man was in need. Yoksul adam ihtiyaç içindeydi.


No

 

Hayır.


North

 

Kuzey.
Örnek: Sinop is in the north of Turkey. Sinop, Türkiye’nin kuzeyindedir.


not

 

Değil, yok, olumsuzluk belirten ek.
Örnek: They are not tired. Onlar yorgun değildirler.

 


o’clock

 

Vakit bildirirken söylenen –saat üç, saat beş- gibi sözlerdeki –saat- anlamındadır.
Örnek: It’s ten o’clock. Saat ondur.


of

 

Tamlayanı hayvan veya cansız bir varlık olan isimlerle yapılacak isim tamlamalarındaise Türkçedeki -in- takısının vazifesini of kelimesi görür.
Örnek: The legs of the table are short. -Masanın bacakları kısadır.-


off

 

Kapalı.
Örnek: The green light is off. Yeşil ışık sönük (kapalı).


on

 

Üstünde, üzerinde.
Örnek: I am writing on the blackboard. –Karatahtanın üzerine yazıyorum.-Haftanın günlerinden önce -on- eki kullanılabilir.
Örnek: Come on Sunday. -Pazar günü gel.-


one

 

Türkçede sıfatın sonuna eklenerek yapılan şey İngilizce de one kelimesi ile yapılır.
Örnek: There are two boks on the table. Masamın üstünde iki kitap var.The yellow one is mine, the red one is my brother’s. Sarısı benimkidir, kırmızısı kardeşimindir.Muhakkak sıfattan sonra gelir. Sadece sayılabilen isimlerle kullanılabilir.


ones

 

Tekrar edilmemesi istendiği için ikinci defa geçeceği yere one konulan isim çoğul olduğu takdirde oneyerine ones kullanılır.
Örnek: There are some apples on the table. Masanın üstünde birkaç elma var.Put the red ones in the basket. Kırmızılarını sepete koy.
Muhakkak sıfattan sonra gelir. Sadece sayılabilen isimlerle kullanılabilir.

 

or

yoksa, veya, ya da
Örnek: Would you like a cup of tea or coffee? Bir fincan çay mı yoksa kahve mi istersiniz?


other

 

Diğer, diğeri.
Örnek: This boy is Tom; the other boy is Bill. Bu çocuk Tom’dur; diğer çocuk Bill’dir.


others

 

Diğerleri

Örnek: This vase is better than the others. -Bu vazo diğerlerinden daha iyidir.-


out

 

Dışarı, dışarıda.
Örnek: The girl went out of the room. Kız odadan (dışarı) çıktı.


over

 

Üstünde, üzerinde. On önekinden farklı olarak gösterdiği şeyin altta bulunan şeye değmeyerek Daha yukarıda ve tam üstünde anlamındadır.
Örnek: There are black clouds over the hills. Tepelerin üzerinde siyah bulutlar var.


owe

 

Borçlu olmak.
Örnek: How much do I owe you? Borcum ne kadar?


put on

 

Giymek.
Örnek: Put on your hat. Şapkanızı giyiniz.


receive

 

Almak.
Örnek : We received your letter last week. Biz geçen hafta sizin mektubu aldık.


round

 

Sıfat olarak yuvarlak, daire şeklinde anlamındadır.
Örnek: The ball is round. Top yuvarlaktır.Öntakı olarak kullanıldığında around öntakısıyla eş anlamlıdır.
Örnek: The girl is running round the house. Kız evin etrafında koşuyor.


shall

 

-ecek, -acak. Gelecek zaman cümlelerinde fiillerin sonuna gelen eklerin karşılığıdır.I ve We özneleri ile kullanılır.

Örnek: I shall go. –Gideceğim.-


she

 

Bayanlar için kullanılan -o- zamiri.


some

 

Çoğul isimlerin önünde bulunur.Sayının belirtilmesi gerekmediği veya belirtilemeyeceği durumlarda birkaç, biraz anlamında kullanılır.Sayılamayan isimlerin önünde –biraz, bir miktar- anlamına gelir.
Örnek: some water. –biraz su-
Some kelimesi ayrıca –bazı- anlamına da gelir.

Bu anlamda olduğu zaman genel olarak cümlenin başında olur ve sayılamayan isimlerle hemen Hemen hiç kullanılmaz.
Örnek: Some lessons are short. Bazı dersler kısadır.

south

Güney.
Örnek: Antalya is in the south of Turkey. Antalya, Türkiye’nin güneyindedir.


take

 

Bir şeyi bir yerden almak, elle tutup almak.
Örnek: Don’t take my basket. Benim sepetimi alma.


Take off

 

Çıkarmak.
Örnek: Take off your coat. Ceketini çıkar.


than

 

-dan. Genellikle ikinci isimden önce gelir.
Örnek: My hat is bigger than your hat. Şapkam senin şapkandan daha büyüktür.


that

 

Şu
Örnek: That is a door. Şu bir kapıdır.-ki
Örnek: He is so strong that he can carry this table. O kadar kuvvetlidir ki bu masayı taşıyabilir.


the

 

Türkçe karşılığı yoktur. A kelimesi gibi isimlerin önünde kullanılır. Önünde bulunduğu ismin söyleyen ve söylenen kişi tarafından bilindiği durumlarda kullanılır.
Örnek: The sun is in the sky. Güneş göktedir.
Bir isimden daha öncede bahsedilmişse ismin önünde -the- kullanılır.

 

there

Orada, oraya, orayı.
Örnek: Don’t go there now. Oraya şimdi gitme.


they

 

onlar. Soruda these, those, they kelimelerinin hangisi olursa olsun cevapta they kullanılmaktadır.


This

 

bu, bu kadar


to

 

Türkçedeki fiil kelimelerinin sonundaki -mek, -mak eklerinin karşılığıdır.
Örnek: to come: gelmek – come : gel Fiil kelimelerinin önünde değilse, kendisinden sonraki kelimeye -e, -a ekini getirir.
Örnek: Go to the wall. Duvara git. He went to London. Londra’ya gitti.


under

 

Altında
Örnek: The dog is sleeping under the chair. Köpek sandalyenin altında uyuyor.


up

 

Yukarı, yukarıda.
Örnek: The man looked up. Adam yukarı baktı.


used

 

Kullanılmış, eski. Geçmişte adet halinde yapmakta olduğumuz hareketleri anlatırken fiil önüne-used to- getirilir.
Örnek: I used to come late. Eve geç gelirdim.


usually

 

Çoğunlukla, genellikle.
Örnek: She usually finishes early. Genellikle erken bitirir.

was

To be –olmak- fiilinin geçmiş halidir. I öznesi ve tekil şahıslarla birlikte kullanılır


were


To be –olmak- fiilinin geçmiş halidir. Çoğul şahıslarla birlikte kullanılır.


weren’t


Were ve not kelimeleri birleştirilerek weren’t şeklinde yazılır.


West


Batı.
Örnek: İzmir is in the west of Turkey. İzmir, Türkiye’nin batısındadır.


What


1. Soru kelimesi: ne?
Örnek: What is this? –Bu nedir?-2. Şahıslarla kullanıldığı zaman –neci, ne iş 

yapar, mesleği nedir?-
Örnek: What is your father? –Babanız necidir?-


where


Nereye, nerede, nereden.
Örnek: Where is the teacher? Öğretmen nerededir?Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki orada- anlamına gelir.
Örnek: A bedroom is a place where we sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz.


who


Kim, kime anlamında soru kelimesidir.
Örnek: Who came here? Buraya kim geldi?Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki o- anlamına gelir.
Örnek: A teacher is a man who teaches. Öğretmen bir adamdır ki o öğretir.


will


-ecek, -acak. Gelecek zaman cümlelerinde fiillerin sonuna gelen eklerin karşılığıdır.I ve We özneleri dışındaki şahıslar için kullanılır.
Örnek: He will sleep. –Uyuyacak-


with


1. ile, beraber.
Örnek: I am going with my father. –Babamla gidiyorum.-2. kullanarak.
Örnek: I write with a pencil. -Bir kalemle yazarım.-3. –lı eki :
Örnek: the girl with blue eyes is my sister.- Mavi gözlü kız kızkardeşimdir.


Yes


Evet


you


Siz, sen

Yorumlar (0)
3
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Kaç Yaşındasınız ?
Kaç Yaşındasınız ?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:46
Akşam 18:08
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12