COVID-19 çocuklarımızı nasıl etkiliyor?

Çocuklarımız bu salgının başrol oyuncuları değil. Fakat bu durumun en çok etkilenenleri arasında olma riski taşıyorlar.

Sağlık 22.04.2020, 21:51 22.04.2020, 22:09
1512
COVID-19 çocuklarımızı nasıl etkiliyor?

Çocuklarımız bu salgının başrol oyuncuları değil. Fakat bu durumun en çok etkilenenleri arasında olma riski taşıyorlar. Neyse ki bugüne kadar COVID-19’un doğrudan sağlık etkilerinden büyük ölçüde etkilenmemiş olsalar da bu krizin çocuk refahı üzerinde derin bir etkisi var.

Her yaştan ve tüm ülkelerdeki tüm çocuklar, özellikle sosyo-ekonomik etkilerden ve bazı durumlarda da yanlışlıkla yarardan daha fazla zarar verebilecek etki azaltma önlemlerinden etkilenmektedir. Bununla birlikte bu salgının etkileri eşit bir dağılım göstermemektedir. En fakir ülkelerdeki ve en yoksul mahallelerdeki çocuklar ve zaten dezavantajlı veya savunmasız durumdaki çocuklar için zararın en fazla olmaları beklenmektedir.

Çocukların bu krizden etkilendiği üç ana başlık karşımıza çıkmaktadır; virüsün kendisi ile enfeksiyon, virüsün bulaşmasını durdurmak ve salgını sona erdirmek için alınan önlemlerin acil sosyo-ekonomik etkileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gecikmeli uygulanmasının potansiyel uzun vadeli etkileri. Tüm bunlar çocukları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Bunlar kısaca:

Yoksulluğun oluşması: Birleşmiş Milletlerin tahminine göre bu kriz nedeniyle 42 ila 66 milyon arasında çocuk aşırı yoksulluğa düşebilir. Bu sayı ise 2019 yılında aşırı yoksul durumda olan tahmini 386 milyon çocuğa eklenmiştir.

Öğrenme krizinin şiddetlenmesi: 188 ülke, haklı olarak ülke çapında okulların kapanması uygulamasına geçti. Bu durum ise 1,5 milyardan fazla çocuğun ve gencin eğitim süreçlerini etkiledi. Buna bağlı olarak günümüzün genç nesli ve insan sermayelerinin gelişimi için eğitim kaynaklı potansiyel kayıpları kavramak ise oldukça zordur. Okulların kapanmasından kaynaklı olarak ülkelerin üçte ikisinden fazlası ulusal düzeyde uzaktan eğitim platformları oluşturmuştur. Ancak düşük gelirli ülkeler arasında ise bu oran sadece yüzde 30’dur. Bu kriz yaşanmadan önce dünyadaki genç neslin neredeyse üçte birinin zaten dijital ortamdan dışlanmıştı. Uzaktan eğitim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ise ayrı bir sorun olarak ele alınmaktadır. Kız çocuklarının dijital teknolojiye erişimleri ise erkek çocuklara göre daha azdır ve bu da çevrimiçi öğrenime erişimlerini ve katılımlarını azaltabilir.

Çocukların hayatta kalmasına ve sağlığına yönelik tehditler: Küresel ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, 2020'de yüzbinlerce ek çocuk ölümüyle sonuçlanabilir ve bu da bir yıl içinde bebek ölümlerinin azaltılmasındaki son 2-3 yıldaki ilerlemeyi tersine çevirebilir. Güvenilir bir günlük beslenme kaynağı için normalde okul yemeklerine güvenen 143 ülkedeki toplam 368,5 milyon çocuğun artan yetersiz beslenmeden etkilenmesi beklentiler dahilindedir. Bununla birlikte çocukların ruh sağlığı ve refahı için oluşan risklerde dikkate değerdir. Mülteciler ve ülke içinde düzenleri bozulmuş çocuklar ile gözaltında yaşayanlar ve aktif savaş durumları içinde yaşayanlar özellikle savunmasızdır.

Çocuk güvenliği için riskler: Evde geçirilen karantina süreçleri ve barınma önlemleri, çocukların şiddet ve istismara tanık olma ya da bunlara maruz kalma riskini artırmaktadır. Çatışma ortamlarındaki çocuklar ile mülteci ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin yerleşimleri gibi sağlıksız ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklar da büyük risk altındadır. Çocukların uzaktan eğitim için çevrimiçi platformlara güvenmesi, uygunsuz içeriğe ve çevrimiçi sömürülere maruz kalma risklerini de artırmıştır.

Bu etkilerin ışığında ise düşük gelirli ülkelerdeki ve topluluklardaki çocuklar üzerinde etkinin en aza indirilmesi için müdahalenin kombinasyonlarının yeniden ele alınması ve en korumasız çocuklara ulaşmak için sosyal koruma programlarının genişletilmesi gerekmektedir.

Özellikle eğitim, beslenme programları, bağışıklık kazandırma ve diğer anne ve yenidoğan bakımı ile toplum temelli çocuk koruma programları ile ilgili olmak üzere erişim eşitliğine özellikle odaklanarak çocuk merkezli hizmetlerin sürekliliğine öncelik verilmesi doğru olacak uygulamalar arasındadır.

Ebeveynlere ve bakıcılara çocuklarla salgın hakkında nasıl konuşulacağı, kendi zihinsel sağlıklarının ve çocuklarının zihinsel sağlıklarının nasıl yönetileceği ve çocuklarının öğrenmesini desteklemeye yardımcı olacak araçlar dahil olmak üzere pratik destekler sağlanması da oldukça önemlidir.

İçinde bulunduğumuz bu dönem çocuklar ve insanlık için uluslararası dayanışmayı artırmanın ve dünyamızın genç kuşağına, yetiştirme ve yatırım yapma şeklimizde daha derin bir dönüşümün temellerini atma zamanıdır. Bu kriz yaşanmadan önce çocuk hakları, refahı ve eğitim gibi konularla birlikte çocuklara yeterince bakamayan bir dünyada yaşadık. Her beş saniyede bir 15 yaşın altındaki bir çocuk hayatını kaybetmekte, her beş çocuktan biri yetersiz beslenmekte, yoksul ülkelerde ise 10 yaşındaki her beş çocuktan dördü olmakla birlikte düşük ve orta gelirli ülkelerde 10 yaşındaki çocukların yarısından fazlası (% 53) basit öyküleri okuyamamakta ve anlayamamakta ve 5 yaşın altındaki her dört çocuktan birinin doğum kaydı bulunmamaktadır. Mevcut kriz süresi ne kadar uzun olursa, ekonomi mücadelesi ve hükümet harcamaları kısıtlandığından dolayı bu oranların çocuklar üzerindeki etkileri de o boyutta artış göstererek daha dramatik hale gelebilir ve bu sayıların artışı ise olasıdır.

Peki riskleri ve etkileri en aza indirmek için ne yapılması gerekiyor?

Bilgi, dayanışma ve aksiyon…

Daha fazla bilgi: COVID-19’a en uygun yanıt, daha fazla hayatı kurtarmak için çoklu riskleri dengelemek adına ve bunun içinde pandeminin farklı boyutlarını ele alarak kapsam olarak genişletilmiş modeller uygulamak gerekiyor. Özellikle kadınlar, aileler ve topluluklar dahil olmak üzere çocuklar arasındaki etkilerin ölçeği ve doğası hakkında hızlı bir bilgi birikimine ihtiyaç duyulmakta. Bilinmeyen etkiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması gerekiyor.

Daha fazla dayanışma: COVID-19 salgını; yerel topluluklar, bilimsel araştırma topluluğu ve uluslar topluluğu içinde küresel dayanışmanın aslında bir testi niteliği taşımaktadır. Çocuklar, insanlar arasında daha büyük bir birlik hissi uyandırabilecek ortak bir neden sunarlar. Dahası, ister toplum içinde yardımlarını gönüllülük yoluyla isterse de dijital ortamda göstermek olsun, din, dil, ırk ve yönelime karşı ayrımcılıkla mücadele ederek, dünyanın birçok yerinde hali hazırda gösterdiği gibi, gençlerin bu ruhu ortaya çıkarmada güçlü bir rolü vardır.

Daha fazla aksiyon: Hükümetler, salgını kontrol altına almak ve hafifletmek için geniş kapsamlı önlemler uyguluyorlar. Bazı hükümetler tarafından hali hazırda benimsenen en iyi uygulamalara dayanarak, bu uygulamaların yerel bağlamı yansıtacak şekilde uyarlanması ve hem pandemi sırasında hem de bittikten sonra çocukların refahını sağlamak için çocuklar üzerinde istenmeyen etkilere karşı koymak için ek adımların eşlik etmesi gereklidir.

Bu bağlamda, hükümetlerin bu krizin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacak aşağıdaki önlemleri dikkate almaları gerekiyor:

Tercihen çocukları aşırı yoksulluktan korumak için basit ve kanıtlanmış bir uygulama sunan evrensel çocuk yardımlarının kullanılması yoluyla ailelere acil yardım paketlerinin sunulması.

Çocukları gıda güvenliği krizinden korumak için gıda tedarik zincirlerinin ve yerel gıda pazarlarının acil olarak güvence altına alınması.

Düşük gelirli topluluklarda, özellikle kentsel alanlarda, mülteci yerleşimlerinde ve aktif savaşlardan etkilenen yerlerde, pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini daha da kötüleştirecek olan standart fiziksel mesafe ve karantina stratejilerinin acil uyarlanması.

Erişim eşitliğine odaklanarak, çocuk merkezli hizmetlerin sürekliliğine öncelik vermek. Bu hizmetler arasında okullaşma, beslenme programları, anne ve yenidoğan bakımı, bağışıklık kazandırma hizmetleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, HIV tedavisi, ruh sağlığı ve psikososyal hizmetler, doğum kaydı, toplum temelli çocuk koruma programları ve ek olarak engelli yaşayanlarda dahil olmak üzere bire bir bakım gerektiren çocuklar için vaka yönetimi bulunmaktadır.

Çocukları şiddete, istismara veya sömürüye karşı korumak ve temel çocuk koruma hizmetlerini zorunlu hale getirmek.

Çocukları çevrimiçi cinsel sömürüden ve istismardan korumak için daha enerjik adımlar atarken, çocukların çevrimiçi gizliliğini, veri korumasını ve güvenliğini sağlayan dijital okuryazarlık ve düzenlemelere tamamlayıcı yatırımların yanı sıra, öğrenmeyi destekleyen farklı uygulamaların erişimi için yatırımların yapılması.

Çocukların, ergenlerin ve gençlerin COVID-19 test, tedavi ve aşılarına mümkün olan her an ve her zaman erişebilmelerinin sağlanması.

Bu eşi benzeri görülmemiş olan kriz, dünya çocuklarının hakları, güvenliği ve gelişimi için benzeri görülmemiş riskler ortaya koymaktadır. Bu riskler ise çocuklar ve insanlık için benzeri görülmemiş bir uluslararası dayanışma yoluyla hafifletilebilir. Sadece bu salgınının ortadan kaldırılması için değil, genç neslin daha bilinçli yetiştirilmesi ve ileride dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için bugünün çocuklarına eşit şartlara erişim imkanı sağlayacak nitelikte yatırımlar yapabilecek şansımız hala var. Ve hiç bir zaman unutmamamız gereken şey ise; çocuklarımız yarınlarımızı bugünlerimiz ile şekillendireceklerdir.

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Kaç Yaşındasınız ?
Namaz Vakti 26 Mayıs 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 13:18
İkindi 16:37
Akşam 19:16
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
escort izmir izmir escort bayan izmir escort escort antalya anal porno porno izle